Sản phẩm mới
Sản phẩm
Máy biến áp dầu
Máy biến áp phòng nổ
Máy biến áp đặc biệt
Cầu dao cách ly
Cầu dao phụ tải
Tủ bảng điện
Các thiết bị phòng nổ trong hầm lò
Các thiết bị khác
Thăm dò ý kiến
Biểu quyết Kết quả
Cập nhật năm 2015
Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
18/11/2015
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2015
18/11/2015
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
18/11/2015
Báo cáo kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
18/11/2015
Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách Đại biểu
18/11/2015
Báo cáo kết quả thực hiện Sản xuất kinh doanh năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ SXKD 2015
18/11/2015
Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính 2014
18/11/2015
Phương án phân phối lợi nhuận 2014
18/11/2015
Báo cáo của ban kiểm soát
18/11/2015
Báo cáo Quản trị công ty năm 2014
18/11/2015
1 |
Nhận thông tin
Hỗ trợ trực tuyến
Hỗ trợ trực tuyến
Bán hàng trực tuyến
Chăm sóc khách hàng
Tỷ giá ngoại tệ